(fuvarlevel.hu)

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

 

 2015. január 01-től ismét jelentős változások lépnek életbe a közúti árufuvarozás terén.

 

Január 01-én indul az  EKAER, azaz Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (erről egyébként már a 2014. november 26-án megjelent Magyar Közlönyben is lehetett olvasni).

Az EKAER bevezetésének elsődleges célja, hogy visszaszorítsa az ÁFA csalásokat.

E célt szem előtt tartva januártól még a szállítás megkezdése előtt minden export és import küldeményt be kell jelenteni az adóhivatalnak. Amíg ez nem történik meg, addig a közúti szállítást nem lehet megkezdeni!

Szánjon rá 2 és fél percet, és olvassa el figyelmesen, hogy mennyiben érinti Önt és az Ön vállalatát ez fontos jogszabályi változás.

 

A szabályozás akkor érvényes, ha útdíjköteles gépjárművel végzik a közúti fuvarozást, vagy ha szállítandó kockázatos  termék (jelenleg még nincs tisztázva mely termékek számítanak kockázatos terméknek) meghaladja a törvényben meghatározott súly/értékhatárokat:

 

a) az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra hoznak be terméket,

b) Magyarország az Európai Unió valamelyik országába visznek ki terméket,

c) belföldi forgalomban, első adóköteles termékértékesítés esetén nem végfelhasználó számára.

 

Ha az előbb felsorolt esetek bármelyike fennáll, az adózók kötelesek az állami adó- és vámhatósághoz bejelentést tenni, az adózás rendjéről szóló törvény 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal.

A bejelentést az EKAER elektronikus felületén kell majd megtenni. Itt az állami adó- és vámhatóság minden bejelentéshez ad majd egy EKAER számot, mely 15 napig lesz érvényes. Aki megtette a bejelentést, annak az EKAER számot ki kell adnia a fuvarozást végző, vagy a fuvarozást szervező személynek, mert ennek a személynek is szüksége lesz az azonosító számra egy hatósági ellenőrzés során.

 

Az EKAER rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad számot. A FELIR hatálya alá tartozó tevékenységekről részletes tájékoztatást talál itt:

http://portal.nebih.gov.hu/teaor-szamok-listaja

 

EKAER számot kell kérni a kockázatos élelmiszerek esetén akkor is, ha:

a terméket nem útdíjköteles gépjárművel szállítják, illetve egy fuvar keretében egyazon címzettnek szállított termékek össztömege több mint 200 kilogramm, illetve adó nélküli ára több, mint 250 ezer forint

egyéb kockázatos termékek esetében, akkor, ha nem útdíjköteles a gépjármű, és az egy fuvar keretében ugyanannak a címzettnek szállított termékek össztömege több mint 500 kilogramm, illetve adó nélküli ellenértéke több, mint 1 millió forint

Jelenleg még nincs tisztázva, hogy mit jelent pontosan a kockázatos élelmiszerek fogalma, ezt majd a későbbiekben fogják rögzíteni.

Milyen adatokat vesz nyilvántartásba az adóhatóság az EKAER rendszerben?

a) az EKAER számot,

b) a feladó félre vonatkozó adatokat (név, adóazonosító szám),

c) a felrakodás pontos címét,

d) a címzettre vonatkozó adatokat (név, adóazonosító szám),

e) az átvétel pontos címét,

j) ha kockázatos terméket forgalmazunk belföldre, akkor annak a vállalkozásnak az adatait, ami a kirakodás (átvétel) címén található ingatlant jogszerűen használja. Itt is névre és adóazonosító számra kell gondolni. Ez csak akkor kell, ha a vállalkozás és a címzett nem ugyanaz.

g) ha belföldre fuvarozunk terméket, akkor a kirakodási helyre érkezés, illetve ha az EU más tagállamába szállítunk, akkor a felrakodás megkezdésének bejelentése milyen elérhetőségekről lehetséges. Itt telefonszámot és e-mail címet kell megadni

h) azon a termékeknek, melyek EKAER számhoz tartoznak:

ha) általános megnevezése,

hb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), a bejelentés pillanatában érvényes szöveg szerint

hc) az egyes tételek bruttó tömege kilogrammban,

hd) a veszélyességi bárca száma, ha veszélyes terméket fuvarozunk

he) a termék adózónál használt cikkszáma, hogy a terméket könnyebb legyen beazonosítani (amennyiben ez az adat elérhető)

i) hogy miért fuvarozzuk a terméket közúton. Ennek oka lehet:

ia) termék értékesítése,

ib) termék beszerzése,

ic) bérmunka,

id) más cél,

j) ha az előbb említett okok közül a termékbeszerzés vagy termékértékesítés áll fenn, az egyes termékmegnevezésekhez tartozó adó nélküli ár, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez tartozó adó nélküli beszerzési ár, vagy egy hasonló termék adó nélküli beszerzési ellenértéke. Ha nem tudjuk az árat, akkor az adó nélküli előállítási értéket kell megadni.

k) a gépjármű rendszáma, ami a terméket szállítja

l) az EU egy tagállamából Magyarországra történő fuvarozás, illetve Magyarországon belüli fuvarozás esetén az az időpont, mikor a gépjármű, amivel a terméket fuvarozták, megérkezik a kirakodási (átvételi) helyre,

m) a Magyarországról az EU-ba történő fuvarozás esetén a gépjárműre való felrakodás kezdő időpontja kell.

 

A termék címzettje, feladója és a fuvarozó nyilatkozattételre kötelezhető a fuvarozást végző személy nyilatkozata alapján

a) a szállított terméknevéről és mennyiségéről,

b) a szállítóeszköznevéről és rendszámáról,

c) a termék hol veszik át,

d) az EKAER számról,

e) az ingatlan használatának jogcíméről, ha a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, vagy fióktelepe.

 

A tervezet legfrissebb módosítása szerint: „nem kell bejelentést tenni a gyűjtőfuvar keretében végzett közúti áruszállításról, amennyiben az adott termék mennyisége/értéke a törvényben meghatározott határt nem haladja meg. A fuvarszervezés, fuvarozás igényeihez igazodva a szállítmány megérkezésig több adat módosíthatóvá válik, valamint a javaslat lehetőséget teremt a rendszám adat rugalmas megadására is.

Könnyebbséget jelent továbbá, hogy az áru megérkezésének tényét elegendő lesz a megérkezést követő munkanapon jelenteni. A kockázati biztosíték mértékének megállapítása tekintetében is kedvező javaslatokat tartalmaz a tervezet, hiszen egyes esetekben lehetőséget nyújt a biztosíték mértékének csökkentésére.” 

(Nemzetgazdasági Minisztérium)

 

Fuvarozóknak/Szállítmányozóknak mit kell tenniük?

A fuvarozóknak illetve szállítmányozóknak külön bejelenteniük nem kell semmit. Csak arra kell vigyázniuk, hogy az EKAER szám nélkül nem szállíthatnak árut. Tehát nekik is pontosan tudniuk kell, hogy mikor van szükség az EKAER számra és mikor nem. A szállítás csak a bejelentett adatoknak megfelelően történhet.

 

EKAER legfrissebb változások az alábbi linkre kattintva:

 

https://ekaer.nav.gov.hu/

2014. december 15.

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Változások a módosító indítvány alapján:

 

  • Ha az EKAER bejelentés hibás, hiányos vagy valótlan adatot tartalmaz, akkor is kivethető a mulasztási bírság (maximum az áru értékének 40 százaléka).
  • A mulasztási bírság és a lefoglalásról szóló határozat fellebbezés nélkül azonnal végrehajtható, ha az adózó, képviselője vagy meghatalmazottja a helyszínen van.
  • Biztosítékot első alkalommal 2015. január 31-ig kell nyújtani az eddig az időpontig az EKAER rendszerbe rögzített adatok alapján.
  • A jövedéki termékek mégsem lesznek kivételek, azokra is vonatkozik majd az EKAER.
  • Mobiltelefonszámot és e-mail címet nem kell megadni.
  • A rendszámot az EKAER szám kiadásához nem kell megadni, csak a felrakodás kezdetekor!
  • Módosítható lesz a rendszám, a súly és az érték belföldre irányuló fuvarozás esetén de csak a fuvarozás megkezdéséig !
  • Az EU más tagállamába történő szállítás esetén a rendszám, a súly és az érték az EKAER-szám érvényességi idején belül bármikor módosítható lesz.

 

А módosítás új, а bejelentési kötelezettség alóli mentességi szabályokat vezet be.

Bejelentési kötelezettség nélkül (EKÁER-szám igénylése nélkül)

1. Nem kell bejelentést tenni az útdíjköteles gépjárművel úgynevezett gyűjtőfuvar keretében végzett közúti áruszállításról, amennyiben az adott termék mennyisége/értéke а törvényjavaslatban meghatározott határt nem haladja meg.

2. Nem esik bejelentési kötelezettség alá, ha az adózó által feladott vagy részére szállított nem kockázatos termék tömege nem több mint 2500 kilogramm vagy az adó nélküli ellenértéke nem haladja meg а 2 millió forintot (abban az esetben sem, ha útdíjköteles gépjárművel szállítják a terméket).

3. А módosítás lehetővé teszi továbbá, hogy kockázatos termékek útdíjköteles járművel történő szállítására azonos mentesség érvényesüljön, minta 3,5 tonna alatti járműveknél.

Súlyos szankciók

A módosítás szerint nemcsak а bejelentés elmulasztása, hanem annak hibás, hiányos, valótlan adattartalmú teljesítése is szankcióval jár. A mulasztási bírságról és lefoglalásról szóló határozat kézbesítését követően а határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A biztosíték mértéke

А biztosíték mértékének meghatározására vonatkozó általános szabály alapján а biztosíték mértéke az ЕКАЕR szám rögzítését megelőző 60 napban (beleértve а rögzítés napját is) rögzített kockázatos termék érték adatok 15 százaléka.

Mentés